Onze lobby-onderwerpen

Pensioen, AOV en DBA

Kom naar onze activiteiten

Vergroot je kennis

Word vandaag nog lid

Ontvang de voordelen

Q&A maatregelen voor zzp’ers

Voor veel zelfstandigen betekenen de overheidsmaatregelen een enorme terugval in inkomsten terwijl kosten wel doorlopen. Op 26 maart zijn een aantal noodmaatregelen in werking getreden. Waar kun je als zzp’er een beroep op doen en hoe werkt het dan. In deze Q&A gaan we daar op in.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Wat houdt de Tozo precies in?

De Tozo biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers bij financiële problemen. De ondersteuning bestaat uit een aanvullende uitkering voor maximaal drie maanden en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal €10.157. De regeling is geënt op de bijstand en daarom is de aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum.

De regels van de bijstand, zoals de vermogenstoets, levensvatbaarheidstoets en het partnerinkomen, worden tijdelijk buiten werking gesteld. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 september 2020. Je aanvraag moet uiterlijk 31 mei binnen zijn.

Wanneer kan ik aanspraak maken op de Tozo?

De Tozo is echt bedoeld voor zelfstandigen die wat betreft hun inkomsten onder het sociaal minimum zakken. De noodvoorziening moet financiële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie (voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. De aanvraag kan tot 31 mei worden ingediend en juist in deze moeilijke tijd moet het eigen belang niet voorop worden gesteld, maar is omzien naar elkaar heel belangrijk. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die wij ook individueel moeten oppakken.

Wat zijn de voorwaarden van de aanvullende uitkering?

Zelfstandigen die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen aanspraak maken op de Tozo:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
Hoe hoog is de aanvullende uitkering?

Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit precies is, hangt af van de huishoudsituatie en het inkomen. Een alleenstaande vanaf 21 jaar kan een aanvulling krijgen tot maximaal €1050 netto en een gehuwde/samenwonende tot maximaal €1500 netto.

Wat moet ik aantonen?

De gemeente vraagt dat de aanvrager naar waarheid te verklaart dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

Wanneer wordt een factuur of betaling tot je inkomen gerekend in deze regeling?

Wanneer valt het niet onder je inkomen?

Heb je een opdracht gedaan voor de Coronacrisis en deze pas uitbetaald gekregen in een van de maanden waarvoor je een aanvraag doet dan telt deze niet mee voor het inkomen (ook als de factuurdatum wel in de periode van de aanvraag ligt).

 

Wanneer valt het wel onder je inkomen?

Wanneer je arbeid of diensten hebt geleverd in de aanvraagperiode en factuur valt in of buiten de aanvraagperiode, dan geldt dit wel tot je inkomen.

Hoe stel ik nu precies mijn inkomen vast?

Om de netto inkomsten uit onderneming te berekenen, moet eerst de winst worden berekend. De winst wordt berekend door alle omzet uit de onderneming te verminderen met de zakelijke kosten. Er mag rekening worden gehouden met gebruikelijke afschrijvingen. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Natuurlijk moet aan het eind van het jaar ook nog belastingen worden betaald. Verminder daarom het bedrag van de winst nog met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 

Je hoeft geen rekening te houden met toeslagen, maar wel met inkomsten uit loon dan wel uitkering. Alimentatie moet worden meegenomen als inkomsten.

Het is soms best lastig om de inkomsten precies in te schatten. Maak daarom een zo goed mogelijke benadering. Mocht na een maand blijken dat de inkomsten lager dan wel hoger waren, geef dat dan door aan de gemeente.

Betaal je inkomstenbelasting over de uitkering die je ontvangt?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020.

Ik heb naast mijn onderneming ook een baan in loondienst. Waar kan ik aanspraak op maken?

De Tozo is bedoeld voor de ondernemers die met hun inkomen onder het sociaal minimum terecht komen. Wanneer dit ondanks de baan in loondienst het geval is en er wordt voldaan aan het urencriterium van 1225 uur kan een aanvraag tot aanvulling worden ingediend.

Ik ben zelfstandige, maar mijn partner ook. Waar kunnen wij aanspraak op maken?

Als van beide zelfstandigen die samen een huishouden vormen het inkomen plotseling wegvalt vanwege de coronacrisis kan aanspraak worden gemaakt op de aanvullende uitkering. Het maximale bedrag is dan een aanvulling tot €1500 netto.

Als er sprake is van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma en geen gezamenlijk huishouden, dan kunnen de vennoten zelfstandig een aanvraag indienen. Afhankelijk van de huishoudsituatie wordt dan een uitkering toegekend.

Als ondernemer valt mijn inkomen volledig weg, maar mijn partner verdient genoeg. Kan ik aanspraak maken?

Ja, de Tozo kent geen partnertoets. Wel is de regeling echt bedoeld voor de ondernemers waarvan het water aan de lippen staat. Als de inkomsten van je partner ervoor zorgen dat het huishouden goed draait, dan moet je je afvragen of je gebruik moet maken van deze regeling.

Ik woon net over de grens in Duitsland/België. Kan ik aanspraak maken?

Ja, binnenkort kunnen grenswerkers onder voorwaarden aanspraak maken op de Tozo. Wij verwachten op korte termijn meer informatie te kunnen delen. 

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. De aanvullende uitkering duurt maximaal drie maanden en kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Waar moet ik de Tozo aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente waar je woont. Door gebruik te maken van de vragenlijst op www.krijgiktozo.nl kan aan het einde van de vragenlijst gelijk de aanvraag worden ingediend.

Ik ben DGA. Kan ik aanspraak maken op de Tozo?

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Ik heb personeel. Kan ik aanspraak maken op de Tozo?

Ja, ook ondernemers met personeel die zelf meewerken in de onderneming en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken.

Ik ontvang een aanvullende uitkering, maar mijn inkomsten uit onderneming stijgen. Wat moet ik doen?

De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is ook van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat degene die een beroep doen op de regeling verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Wat zijn de voorwaarden van de lening?

De voorwaarden voor het aanvragen van de lening zijn hetzelfde als die van de uitkering. De lening moet echter wel worden terugbetaald. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er echter nog niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

 

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Voor wie is de TOGS bedoeld?

Ondernemingen die rechtstreeks worden getroffen door de overheidsmaatregelen en die zijn gevestigd buiten de woning, met als enige uitzondering eet- en drinkgelegenheden (bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont), kunnen aanspraak maken op de TOGS. Het gaat dan met name om:

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s

 

Ook winkels in de non-food kunnen vanaf 30 maart aanspraak maken. Het Ministerie is nog steeds bezig om te bekijken of deze regeling nog verder moet worden uitgebreid.

Waar moet ik aan voldoen?
 • De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 • De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
 • In de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 wordt een omzetverlies van tenminste €4000 geleden. 
 • De vaste lasten bedragen minstens €4000 in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK op peildatum 15 maart 2020.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is een eenmalig bedrag van €4000. Deze is belastingvrij.

Waar kan ik de aanvraag indienen?

Vanaf vrijdag 27 maart tot en met 26 juni 2020 kan een aanvraag worden ingediend. Het elektronische aanvraagformulier is te vinden op de website van RVO.

 

Bijzonder uitstel betaling belastingen

Sinds 12 maart 2020 kunnen alle ondernemers bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw).

Wanneer kan ik om uitstel vragen?

Uitstel kan worden gevraagd als je als zelfstandige wegens de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen.

Het moment van het vragen om uitstel is als er aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen.

Moet ik nog aangifte btw doen en wanneer kan ik uitstel van mijn btw vragen?

Ja, er moet wel op tijd (uiterlijk 30 april) aangifte worden gedaan van de omzetbelasting over het afgelopen kwartaal. Als je uitstel wil, moet je de verschuldigde btw niet afdragen. Je ontvangt dan op enig moment een naheffingsaanslag van de Belastingdienst en dat is het moment dat je uitstel vraagt.

Hoe vraag ik uitstel aan?

Door het sturen van een kort briefje aan de Belastingdienst vraag je om uitstel. Hier kun je een template downloaden. Deze is in samenwerking met Tellow ontwikkeld.

Stuur de brief aan:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  HEERLEN

 

Je kunt vanaf nu ook online uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. Voorheen kon dat alleen nog maar per brief, maar nu kan dat online met behulp van je DigiD.

Als ik uitstel heb gevraagd, wat gebeurt er dan?

De Belastingdienst geeft automatisch uitstel voor de periode van 3 maanden. Alle invorderingsmaatregelen worden per direct stop gezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van de btw hoeft niet te worden betaald. Wanneer je met de naheffingsaanslag btw ook een boete ontvangt, maak je daar dan geen zorgen over.

Aan 3 maanden heb ik niet genoeg. Kan ik langer uitstel vragen?

Ja, dat kan. Waarschijnlijk zal dan wel worden gevraagd om nadere informatie. Hierover ontvangen we later informatie van de Belastingdienst.

Ik heb een voorlopige aanslag ontvangen en die betaal ik maandelijks. Wat kan ik doen?

Wanneer je verwacht minder winst te maken wegens de coronacrisis kun je om een verlaging van de voorlopige aanslag vragen.

Hoe verlaag ik de voorlopige aanslag?

Als je onder de inkomstenbelasting valt kun je de aanslag verlagen op Mijn Belastingdienst. Als je onder vennootschapsbelasting valt, kun je naar het ondernemersportaal van de Belastingdienst en log je in met eHerkenning. In sommige softwarepakketten is de mogelijkheid om te verlagen ook opgenomen.

Moet ik rente betalen?

Normaalgesproken berekent de Belastingdienst 4% invorderingsrente. Deze is nu verlaagd naar 0,01%. Ook de andere rentes zijn verlaagd naar 0,01%

 

Kredieten

Naast het krediet dat onder de Tozo kan worden aangevraagd, kan er ook een krediet worden aangevraagd bij de gewone kredietverstrekkers. Door de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kan dit onder flexibeler voorwaarden. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten. De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend.

Hypotheekverstrekker: wanneer je door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met je hypotheekverstrekker. Banken denken graag mee om een oplossing te vinden, zo kun je bijvoorbeeld uitstel van betaling van je hypotheek vragen.

 

Compensatie kosten kinderopvang

Voor het recht op kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. De meeste ouders kunnen nu geen gebruik maken van de kinderopvang. Het kabinet zal deze ouders compenseren voor de eigen bijdrage. De kinderopvangplek blijft behouden.

Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

X