Minister Koolmees heeft een brief gestuurd waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet DBA. Met deze tweede voortgangsbrief legt de minister uit welke stappen de afgelopen maanden zijn genomen en wat de stand van zaken is. Het is niet gemakkelijk om nieuw beleid te vormen dat goed past bij de diverse groep zelfstandigen. Daarnaast loopt de minister aan tegen het Europees recht en zijn een aantal termen niet goed te verduidelijken. Kortom, de minister heeft meer tijd nodig. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk pas vanaf 2021 in werking.

De onzekerheid blijft dus nog langer voortduren en dat is een slechte zaak. Het nieuwe beleid blijft er maar van uitgaan dat de opdrachtgever moet aantonen dat hij niet met een werknemer van doen heeft. PZO vindt dat de omgekeerde wereld. Er moet niet worden bekeken of een zelfstandige een werknemer is, maar of hij ondernemer is. Dat moet op een andere manier worden getoetst. Dat brengen we continu onder de aandacht van de beleidsmakers.

De kwetsbare zelfstandige is een zorg van ons allemaal en het is goed dat het kabinet daar aandacht voor heeft. PZO gelooft echter niet dat met een minimumtarief de kwetsbaarheid wordt opgeheven, aangezien het tarief alleen daar nooit de oplossing voor kan zijn. Daarnaast miskent deze maatregel dat ondernemers met lagere omzetten heel bewust voor het ondernemerschap kunnen kiezen. Dat we wat moeten doen aan gedwongen ondernemerschap staat buiten kijf.

We kijken uit naar de adviescommissie die onderzoek doet naar de regulering van werk. Het is goed dat er aandacht is voor de toekomst van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en dat wetenschappers en veldpartijen daarover gaan meepraten.

X