Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt dat het steunpakket wordt verlengd tot halverwege volgend jaar. PZO is verheugd dat voor zelfstandigen die nog steeds niet aan het werk kunnen of waarvoor de markt volledig is ingestort, voor een langere termijn perspectief wordt geboden. “Dit biedt veel zelfstandigen relatieve rust”, laat Margreet Drijvers weten.

Tozo 3

Als je nu gebruik maakt van de Tozo 2 kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, de Tozo-uitkering verlengen. Maar ook zelfstandigen die nu nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen vanaf 1 oktober ondersteuning krijgen. De aanvraag kan worden ingediend bij je woongemeente. Gemeenten kunnen voor verlengingen een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Voorwaarden

De Tozo 3 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als Tozo 2. Dit zijn nog steeds coulante voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsregeling. Terecht, omdat de coronacrisis een crisis is van de buitencategorie en veel zelfstandig ondernemers nog steeds weinig uitzicht hebben op werk.

De belangrijkste voorwaarden voor Tozo 3 zijn:

  • een partnertoets. De partnertoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het totale inkomen is, dus inclusief de eventuele partner, in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan aanspraak worden gemaakt op Tozo 3.
  • Toets op beschikbare geldmiddelen tot een bedrag van €46.520. De toets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen hebt (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) geen aanspraak kan worden gemaakt op Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De toets wordt zodanig vormgegeven dat onderdelen van het bedrijf of zelfstandig beroep niet hoeft te worden geliquideerd.

Bedrijfskrediet

Niet alleen de inkomensondersteuning verlengd, je kunt ook nog steeds een aanvraag doen voor het bedrijfskrediet. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als je surséance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen dan kun je geen beroep doen op een lening.

Nieuwe fase

Het kabinet geeft aan de per 1 januari 2021 een volgende fase van de Tozo start. Gemeenten krijgen extra middelen om zelfstandig ondernemers te ondersteunen met oog op hun toekomst. “Het is essentieel dat naast de inkomensondersteuning ook wordt ingezet op perspectief op ondernemen dan wel heroriëntatie. PZO staat dan ook zeer positief tegenover deze ondersteuning”. De ontwikkeladviezen zijn al vanaf 1 augustus beschikbaar en scholingstrajecten komen in het najaar beschikbaar. “De crux is wel dat het ook daadwerkelijk terecht komt bij de ondernemers”. PZO is continu met SZW, VNG en Divosa om hier handen en voeten aan te geven.

X