Prinsjesdag valt in een periode dat veel zaken voor mensen onzeker zijn. De economie heeft zich wel enigszins hersteld, maar de toekomst ervan is uiterst onzeker. Er woedt nog steeds een oorlog niet al te ver van ons vandaan, we hebben nog inflatie en veel mensen kunnen niet meer rondkomen. Met een demissionair kabinet mogen we geen grote plannen verwachten. Niettemin trekt het kabinet veel geld uit om armoede te voorkomen. We nemen je mee in de veranderingen voor komend jaar.

Koopkracht

Het kabinet trekt geld uit om heel gericht de koopkracht van kwetsbare groepen te ondersteunen. Het noodfonds voor de energie blijft in tact, zodat de mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen een vangnet hebben. Het kindgebonden budget gaat omhoog, als ook de huurtoeslag, de arbeidskorting, de algemene heffingskorting in de bijstand en de jonggehandicapten korting.

Fiscale veranderingen

Zelfstandigenaftrek

Het kabinet heeft vorig jaar besloten om met zevenmijlslaarzen de zelfstandigenaftrek nog sneller en verder af te bouwen naar uiteindelijk €900 in 2027. In 2024 is de zelfstandigenaftrek €3.750 (in 2023 €5.030).

Inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot €75.624) stijgt weer iets van 36,93% naar 36,97%.

In box 2 wordt vanaf 2024 een getrapt tarief ingevoerd. Tot €67.000 uitgekeerde winst geldt een tarief van 24,5%, daarboven geldt een tarief van 31%. Deze maatregel, in combinatie met de verhoging van het vpb-tarief, zorgt ervoor dat de effectieve druk op uitgekeerde winst oploopt.

In box 3 wordt het tarief verhoogd naar 34% (in 2022 32%). Het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd en blijft €57.000 en voor partners €114.000.

 

 

 

 

 

 

De besloten vennootschap

Over de eerste €200.000 betaal je 19% vennootschapsbelasting. Het tarief boven dit bedrag is 25,8%.

 

 

Meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw

Vanaf 2023 is er meer ruimte om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Het percentage is verhoogd naar 30%.

MKB-winstvrijstelling

Het kabinet is van plan om de mkb-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,6%. Dit betekent dat de marginale belastingdruk van de winst uit onderneming wordt verhoogd.

Onbelaste reiskostenvergoeding

In 2023 kan een onbelaste vergoeding van €0,21 per kilometer worden betaald. Het kabinet stelt voor om dit te verhogen naar € 0,23 per kilometer vanaf 1 januari 2024.

Afschrijvingsbeperking gebouwen

In de Inkomstenbelasting mag voor ondernemers en resultaatgenieters die gebouwen ter beschikking stellen aan derden tot de WOZ-waarde worden afgeschreven en voor gebouwen in eigen gebruik tot 50% van de WOZ-waarde. Straks kan dus minder worden afgeschreven dan onder de huidige regeling.

 

Arbeidsmarkt en overige maatregelen

Het kabinet is druk bezig met de voorbereiding van wetgeving op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Binnen afzienbare tijd zullen de wetsvoorstellen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verduidelijking arbeidsrelatie (Wet DBA) en het rechtsvermoeden in internetconsultatie gaan.

Arbovisie 2040

Het advies dat door SER is uitgebracht over het arbobeleid vooral richting 2040 wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Er zal dan aandacht worden besteed aan vermindering en vereenvoudiging van regelgeving, moeten zzp’ers ook onder de Arbowetgeving vallen, de toegang tot de bedrijfsgezondsheidszorg voor alle werkenden mogelijk maken, fiscale en financiële stimulansen. Het vervolgadvies wordt in het voorjaar van 2024 verwacht.

STAP-regeling

Dit jaar is de STAP-regeling voor het laatst aan te vragen. Deze wordt per 1 januari 2024 stopgezet.

Zorgpremies

Door onder meer loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg stijgen de zorgkosten flink. Naar verwachting zal de nominale premie voor basisverzekering met ongeveer €12 per maand stijgen. Lage en middeninkomens worden via de zorgtoeslag deels gecompenseerd. De zorgtoeslag stijgt in 2024 naar €127 per maand.

Aanbesteden

Elk jaar worden er door overheden veel overdrachtsopdrachten uitgezet. Er is een 4-jarig programma Beter Aanbesteden dat inmiddels het laatste jaar ingaat. Doel van het programma is dat de kennis en kunde van (lokale) overheden en ondernemers over het aanbestedingsproces wordt verbeterd. Hier https://www.pianoo.nl/nl/themas/beter-aanbesteden is meer te lezen over dit programma.

Energiebelasting

De energiebelasting wordt verschoven van elektriciteit naar gas. De energiebelasting op gas gaat omhoog en die op elektriciteit daalt. Per saldo stijgt de energiebelasting. Het energieplafond vervalt per 1 januari 2024.

Subsidie verduurzaming

De Investeringssubsidie Duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is ook in 2024 beschikbaar. Voor het aanbrengen van energiebesparende en duurzame maatregelen kan subsidie worden verkregen.

Zero emissiezones en subsidies bestel- en vrachtauto’s

Per 1 januari 2025 zullen in 17 gemeenten zero-emissie zones worden ingevoerd. In de loop van 2025 en 2026 komen daar 11 gemeenten bij. Dit zijn zones waar geen vervuilende bestel- en vrachtauto’s mogen rijden. Er komen wel subsidieregelingen voor de aanschaf van emissievrije auto’s.

Subsidieregeling elektrische auto’s

De Stimuleringsregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) heeft tot doel het stimuleren van de aanschaf van een volledig elektrische auto’s in de kleinere en middenklasses auto’s. Ook voor de aanschaf van een tweedehands auto bestaat deze regeling.

 

 

X