Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel zelfstandig ondernemers hebben te maken met een flinke terugval in hun inkomsten. Hierdoor is het voor een groot aantal enorm lastig om rond te komen. De TONK is bedoeld om ook zelfstandig ondernemers te ondersteunen in de noodzakelijke kosten.

 

Voor wie is de TONK

De TONK is ook bedoeld voor zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te weinig inkomsten hebben om de noodzakelijke kosten van hun huishouden te voldoen en waarvoor andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. Je vraagt de TONK als privé persoon aan. Het is geen inkomensondersteuning maar een vergoeding van de kosten.

 

Beoordeling door gemeente

De gemeente zal de aanvraag beoordelen op de volgende elementen:

  • Doen de kosten zich daadwerkelijk voor?

De TONK wordt alleen toegekend voor noodzakelijke kosten die ook echt zijn gemaakt of gemaakt zullen worden.

  • Zijn de kosten noodzakelijk?

De TONK is met name bedoeld voor de woonkosten. Hier wordt in ieder geval onder verstaan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, servicekosten, kosten voor gas, water en licht en gemeentebelastingen. Het kan zijn dat gemeenten ook met deze kosten verschillend omgaan.

  • Is er sprake van bijzondere omstandigheden?

De terugval in inkomen als gevolg van corona wordt gezien als bijzondere omstandigheden.

  • Heeft de betrokkene voldoende draagkracht?

Elke gemeente heeft beleidsvrijheid om de regels van de draagkracht vast te stellen. Het doel van de TONK is echter wel dat het gaat om mensen met een substantiële terugval in inkomsten waardoor de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen kunnen worden voldaan.

De gemeente zal wel rekening houden met het vermogen dat direct beschikbaar is (contant geld) of gemaakt kan worden (beleggingen, cryptovaluta). Hier gaat het alleen om privévermogen en niet het vermogen uit onderneming. Tegemoetkomingen vanuit de overheid, namelijk de TVL en NOW tellen niet mee als inkomsten.

De hoogte van de TONK is op voorhand niet te bepalen. Op basis van de draagkracht en de hoogte van de kosten zal de gemeente een bedrag vaststellen. De TONK hoeft normaalgesproken niet te worden terugbetaald. Het kan echter voorkomen dat de gemeente besluit de TONK in de vorm van een lening te verstrekken.

Wanneer je een tegemoetkoming hebt ontvangen blijft het belangrijk om elke wijziging in het inkomen of de gezinssituatie aan de gemeente door te geven.

 

Waar vraag ik de TONK aan

Je dient een aanvraag in bij de gemeente waar je woont. Omdat de gemeenten veel vrijheid hebben in de uitvoering van deze regeling, zullen er verschillen in de uitvoering bestaan tussen de gemeenten.

De regeling geldt van 1 januari tot 1 juli 2021. De aanvragen kunnen vanaf 1 maart worden ingediend en met terugwerkende kracht kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Je kunt dus maximaal 6 maanden deze tegemoetkoming ontvangen.

X