In maart heeft staatssecretaris Van Ark voorgesteld om het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal punten te wijzigen. Deze wijzigingen heeft ze destijds ter consultatie voorgelegd. Meerdere partijen hebben hierop gereageerd, zo ook PZO. Nu blijkt dat ze de feedback naast zich neer heeft gelegd, een gemiste kans. 

De Bbz is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Als ondernemer kun je in financiële problemen raken als bijvoorbeeld je klant failliet raakt. Je kunt dan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal op grond van de Bbz. Ondernemers kunnen op die manier tijdelijke problemen het hoofd bieden waardoor ondernemerschap wordt behouden en onnodige economische schade wordt voorkomen. PZO waardeert deze regeling dan ook zeer omdat ondernemers kunnen blijven meedoen en een beroep op de bijstand wordt voorkomen.

PZO is van mening dat de bijstandsregeling voor ondernemers met deze wijzigingen niet eenvoudiger wordt. De suggesties die PZO en MKB-Nederland hebben aangedragen heeft de staatssecretaris naast zich neergelegd, een gemiste kans. De financiële verantwoordelijkheid van de Bbz wordt verder van het Rijk naar de gemeenten geschoven. Dat is zorgelijk, onderzoek toont namelijk aan dat er grote onderlinge verschillen zijn in de manier waarop gemeenten invulling geven aan de Bbz. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld. Daarnaast wordt voorgesteld om de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf af te schaffen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de financiële ondersteuning voor deze groep afgebouwd. PZO betreurt deze maatregel. Ondernemers belanden op die manier direct in de bijstand. PZO ziet graag dat het vangnet voor deze groep behouden blijft zodat zij actief mee kunnen blijven doen.

Bovendien pleit PZO voor een meer flexibele uitvoering, waaronder het loslaten van het urencriterium en het mogelijk maken van hybride ondernemerschap. Door het urencriterium los te laten en hybride ondernemerschap mogelijk te maken, zullen ondernemers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en daarmee wordt de effectiviteit van het systeem vergroot. Veel ondernemers komen in de problemen door schulden. Een actieve samenwerking tussen gemeenten en organisaties die zich richt op het voorkomen van faillissementen heeft al bewezen dat ondernemers niet verder in de problemen raken en ondernemerschap wordt op die manier behouden. PZO zou het enorm toejuichen als samenwerking tussen deze partijen verder wordt uitgebouwd.

Inmiddels zijn de aangekondigde wijzigingen ter beoordeling aan de Raad van State gestuurd. De Raad van State is een onafhankelijk adviseur van de regering. Wij roepen hen op om nog eens goed naar onze suggesties te kijken.

X