Per 2024 wordt het STAP-budget beëindigd. En dat terwijl het STAP-budget volgens de minister een van de belangrijke instrumenten was om het leven lang ontwikkelen (LLO) beleid vorm te geven. Het belang van leven lang ontwikkelen neemt de komende jaren alleen maar toe. Bovendien werd in september vorig jaar nog door de minister aangegeven dat de regeling ‘nog volop in ontwikkeling is’. Daarom is het vreemd, maar vooral contraproductief, dat deze regeling wordt beëindigd zonder dat er een goed alternatief is. “Een bezuiniging op LLO nu, kost je straks veel meer”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO.

Belang van Leven Lang Ontwikkelen

‘Het belang van leven lang ontwikkelen (LLO) neemt de komende jaren alleen maar toe’, zo stelt de minister in een kamerbrief van 3 april dit jaar.

De minister vervolgt: ‘Als gevolg van technologische ontwikkelingen neemt de snelheid toe waarmee banen verdwijnen, maar ook de inhoud van banen verandert en er ontstaan nieuwe banen’.

Op het risico van kennisveroudering werd het kabinet al eerder gewezen door de commissie Borstlap. Dit geldt voor alle werkenden, dus ook voor zelfstandigen.

Het STAP-budget

Tot eind 2021 was het mogelijk om de kosten voor een opleiding of studie fiscaal in aftrek te brengen op het inkomen. Belangrijk gevolg hiervan was dat vooral mensen met een hoger inkomen en hoger opgeleiden er gebruik van maakten. De invoering van het STAP-budget moest leiden tot het beter bereiken van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt door de laagdrempeligheid van de regeling.

Er was tot nu toe een grote spreiding in aanvragers qua opleiding, leeftijd en sector, maar ook qua werksituatie. Veel zelfstandigen vroegen het aan. De regeling was bovendien populair. Keerzijde was dat de middelen steeds binnen enkele uren op waren.

Daarnaast was er sprake van misbruik van de regeling. Hoewel het dus inderdaad een nieuwe doelgroep bereikte zoals beoogd, was er ook nog het een en ander mis aan de regeling. In september 2022 werd door de minister gesteld: ‘Het STAP-budget is een lerende regeling, niet alles gaat in één keer goed en de regeling is nog volop in ontwikkeling. De basis van deze regeling staat nu, maar verdere verbeteringen en aanpassingen zijn nodig’. Nu wordt de regeling niet verbeterd, maar verdwijnt volledig als gevolg van een bezuinigingsopgave, en dat is zorgelijk.

Minder vrijblijvend, meer lange termijn

De aftrek is weg en het STAP-budget, dat daarvoor in de plaats kwam, per 2024 ook. Er is geen alternatief en geen totaalvisie op het LLO beleid. In de visie van PZO is dat precies de verkeerde richting. Er moet juist blijvend geïnvesteerd worden in menselijk kapitaal. Om soepel in te kunnen spelen op (technologische) ontwikkelingen en om je als werkende gemakkelijk aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, is het in de wereld van nu en straks belangrijk om wendbaar én weerbaar te zijn.

Er is dus een noodzaak dat werkenden in staat worden gesteld te blijven leren. Zoals de commissie Borstlap ook stelde, ‘persoonlijke ontwikkeling en scholing ten behoeve van een duurzame inzetbaarheid kunnen niet langer vrijblijvend zijn’. Temeer ook omdat het ons als maatschappij op de langere termijn juist veel meer geld gaat kosten als we nu kiezen voor een korte termijn bezuiniging.

Kies dus niet meer voor vrijblijvende regelingen, maar voor een lange termijn aanpak. Voor alle werkenden!

X