Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Ark, heeft voorgesteld om het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn te brengen met het beoogde doel. Deze wijzigingen heeft Van Ark ter consultatie voorgelegd. Uiteraard heeft PZO gereageerd op de beoogde wijzigingen.

De Bbz is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Als ondernemer kun je in financiële problemen raken als bijvoorbeeld je klant failliet raakt. Je kunt dan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal op grond van de Bbz. Ondernemers kunnen op die manier tijdelijke problemen het hoofd bieden waardoor ondernemerschap wordt behouden en onnodige economische schade wordt voorkomen. PZO waardeert deze regeling dan ook zeer omdat ondernemers kunnen blijven meedoen en een beroep op de bijstand wordt voorkomen.

Een van de voorstellen is om de financiële verantwoordelijkheid van de Bbz verder van het Rijk naar de gemeenten te verplaatsen. PZO vindt dat zorgelijk. Onderzoek toont namelijk aan dat er grote onderlinge verschillen zijn in de manier waarop gemeenten invulling geven aan de Bbz. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld.

Daarnaast wordt voorgesteld om de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf af te schaffen. PZO betreurt deze maatregel. Ondernemers belanden op die manier direct in de bijstand. PZO ziet graag dat het vangnet voor deze groep behouden blijft zodat zij actief mee kunnen blijven doen.

Bovendien pleit PZO voor een meer flexibele uitvoering, waaronder het loslaten van het urencriterium en het mogelijk maken van hybride ondernemerschap. Door het urencriterium los te laten en hybride ondernemerschap mogelijk te maken, zullen ondernemers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en daarmee wordt de effectiviteit van het systeem vergroot.

Veel ondernemers komen in de problemen door schulden. Een actieve samenwerking tussen gemeenten en organisaties die zich richt op het voorkomen van faillissementen heeft al bewezen dat ondernemers niet verder in de problemen raken en ondernemerschap wordt op die manier behouden. PZO zou het enorm toejuichen als samenwerking tussen deze partijen verder wordt uitgebouwd.

Benieuwd naar onze inzending? Lees onze gehele reactie.

X