Prinsjesdag valt midden in één van de grootste economische crises die we kennen. Er woedt een oorlog niet al te ver van ons vandaan, de inflatie is torenhoog en veel ondernemers moeten nog financieel bijkomen van de coronacrisis. Het kabinet presenteert een flink pakket om de koopkracht te verbeteren. Ook zijn er veel veranderingen voor de zelfstandige. We nemen je mee in de veranderingen voor komend jaar.

Werken moet meer lonen

De Troonrede van dit jaar stond vooral in het teken van de uitdagingen waar we voor staan. En dat zijn er voldoende, waaronder de enorme stijging van kosten, klimaat, onderwijs, personeelskrapte en huisvesting. De koning heeft in de Troonrede aangegeven dat werken weer meer moet lonen en dat het midden en klein bedrijf zoveel mogelijk moet worden ontzien.

Het kabinet trekt veel geld uit om de koopkracht van huishoudens op peil te houden. De inkomstenbelasting gaat wat omlaag en de arbeidskorting omhoog. Daarnaast wordt de zorgtoeslag verhoogd en komt er onder meer een tijdelijk prijsplafond op de energieprijs voor alle huishoudens en een deel van het mkb. Ook wordt, net als in 2022, een energietoeslag uitgekeerd van ongeveer €1.300.

 

Fiscale veranderingen

De Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting staan vooral in het teken van koopkrachtherstel. Daar wordt door het kabinet veel geld voor uitgetrokken. Dit geld wordt begrotingstechnisch vrijgemaakt door met een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten te stoppen.

Zelfstandigenaftrek wordt nog sneller afgebouwd

Het kabinet heeft besloten om met zevenmijlslaarzen de zelfstandigenaftrek nog sneller en verder af te bouwen naar uiteindelijk €900 in 2027. In 2023 is de zelfstandigenaftrek €5.030 (in 2022 €6.310). Met een pakket wat de koopkracht moet verbeteren van iedereen, komen de zelfstandig ondernemers er slecht van af. Lees hier ons persbericht daarover.

Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling biedt zelfstandig ondernemers de mogelijkheid om de belasting over het inkomen over een tijdvak van drie kalenderjaren te herrekenen naar een gemiddeld inkomen over dit tijdvak. Dat is prettig voor zelfstandigen die sterk wisselende inkomsten hebben. Het kabinet is van plan om deze af te schaffen.

Inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot €73.031) daalt iets van 37,07% naar 36,93% en de arbeidskorting wordt verhoogd.

In box 2 wordt vanaf 2024 een getrapt tarief ingevoerd. Tot €67.000 uitgekeerde winst geldt een tarief van 24,5%, daarboven geldt een tarief van 31%. Deze maatregel, in combinatie met de verhoging van het vpb-tarief, zorgt ervoor dat de effectieve druk op uitgekeerde winst oploopt.

In box 3 wordt het tarief elk jaar met 1% verhoogd naar 34% (in 2022 31%). Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar €57.000 en voor partners €114.000.

 

Box 1Tarief eerste schijfLengte eerste schijfTarief tweede schijf
202137,10%€ 68.50749,50%
202237,07%€ 69.39849,50%
202336,93%€ 73.03149,50%
Box 2Tarief eerste schijfLengte eerste schijfTarief tweede schijf
202226,90%nvtnvt
202326,90%nvtnvt
202424,50%€ 67.00031,00%
Box 3Percentage
202231%
202332%
202433%
202534%

Veranderingen voor de besloten vennootschap

Vanaf 1 januari 2023 wordt de schijfgrens voor het lage vennootschapsbelastingtarief weer teruggebracht naar het niveau van 2020. Over de eerste €200.000 betaal je weer 19% vennootschapsbelasting. Het tarief boven dit bedrag wordt 25,8%.

JaarTarief eerste schijfLengte eerste schijfTarief tweede schijf
202115,00%€ 245.00025,00%
202215,00%€ 395.00025,80%
202319,00%€ 200.00025,80%

 

De DGA betaalt zichzelf altijd een gebruikelijk loon uit. Daarbij mag altijd rekening worden gehouden met een “doelmatigheidsmarge” van 25%. Deze wordt afgeschaft waardoor DGA’s in beginsel een hoger gebruikelijk loon in aanmerking zullen nemen en dus een groter dele van het inkomen onder box 1 zal vallen. Deze maatregel is nog niet opgenomen in het Belastingplan, maar zal daar aan worden toegevoegd.

Fiscale oudedagsreserve afgeschaft

In het voorjaar werd al bekend dat de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Er kan dan vanaf die datum niet meer een deel van de winst worden toegevoegd aan de FOR en vervalt derhalve deze fiscale aftrekpost. Wat al in de onderneming is opgebouwd aan FOR kan blijven bestaan.

De nieuwe pensioenwet biedt zelfstandigen meer fiscale ruimte om in de derde pijler pensioen op te bouwen. Het percentage wordt verhoogd van 13 naar 30%. Ook wordt binnen de Stichting van de Arbeid, samen met PZO, gekeken hoe de opbouw in de tweede pijler makkelijker kan worden gemaakt.

Brandstofaccijns

Vanaf april was de accijns op brandstof flink verlaagd. Deze kortingen (17,3 cent voor een liter benzine, 11,1 cent voor een liter diesel en 4,1 cent voor lpg) blijven ook in het eerste half jaar van 2023 bestaan. Tot 1 juli 2023 wordt de accijns op brandstof niet verhoogd.

 

Arbeidsmarkt en overige maatregelen

Het kabinet is druk bezig met de voorbereiding van wetgeving op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Het advies van de SER wordt hierbij op hoofdlijnen gevolgd. Voor de inzet van een deel van de zelfstandigen bij organisaties gaat dan waarschijnlijk een omkering van de bewijslast gelden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dit betreft vooral de zogenoemde schijnzelfstandigen. PZO is nauw betrokken bij de uitwerking van de voorstellen.

Arbovisie 2040

In de SER, samen met PZO, wordt aan een advies gewerkt over het arbobeleid vooral richting 2040. Aandacht is vooral gericht op preventie, RI&E verplichtingen, gevaarlijke stoffen en bedrijfsgezondsheidszorg en de toegang daartoe voor zelfstandigen.

PZO is ook betrokken bij de Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten. Er is het kabinet veel aan gelegen om het aantal werkenden met burn-out klachten te verminderen.

Regionale mobiliteitsteams

Tijdens de coronacrisis zijn Regionale mobiliteitsteams opgericht om werkenden bij te staan bij het verlies van werk en inkomen. Deze zijn er ook voor zelfstandigen. De financiering hiervan wordt verlengd.

Brede schuldenaanpak

Het kabinet werkt aan de uitvoering van het Actieplan Brede Schuldenaanpak. De coronacrisis heeft geleid tot de nodige schulden bij zelfstandig ondernemers en daar is goede en extra ondersteuning voor nodig. Het kabinet trekt voor 2023 2 miljoen euro uit om mensen met problematische schulden extra te ondersteunen.

STAP-regeling

Dit jaar is de STAP-regeling van start gegaan. De komende jaren is ook ruim 200 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Aanbesteden

Elk jaar worden er door overheden veel overdrachtsopdrachten uitgezet. Er is een 4-jarig programma Beter Aanbesteden dat inmiddels het derde jaar ingaat. Doel van het programma is dat de kennis en kunde van (lokale) overheden en ondernemers over het aanbestedingsproces wordt verbeterd. Hier is meer te lezen over dit programma.

Kinderopvang

Door de inzichten vanuit de toeslagaffaire kiest het kabinet voor stelselwijziging van de kinderopvang. Er komt een hoge inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% voor alle werkende ouders die direct wordt uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen nog een beperkte eigen bijdrage. In 2023 wordt de koppeling met gewerkte uren los gelaten. Vooral voor zelfstandigen die wisselende uren werken en daarmee wisselende inkomsten hebben, is dit prettig.

X