Op vrijdag 22 juni hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, en de Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, een informatieve Kamerbrief gepubliceerd over de uitwerking van de maatregelen ‘werken als zelfstandige’.

In het regeerakkoord heeft het kabinet maatregelen aangekondigd waarmee met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wordt tegengegaan. Daarnaast moeten de maatregelen zekerheid geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Tot slot wil het kabinet meer zekerheid geven aan zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief.

Reactie PZO

Naar aanleiding van deze Kamerbrief, hebben PZO en ZZP Nederland een brief geschreven om een aantal punten onder de aandacht te brengen. Het uitwerken van gedegen en breed gedragen maatregelen ‘werken als zelfstandige’ is geen eenvoudige opgave. De nationale en internationale wetgeving is soms verouderd, complex en niet altijd goed op elkaar afgestemd. De steeds groter wordende rol van zelfstandigen op de arbeidsmarkt vraagt om goede afstemming van wetgeving.

Wij zijn het eens met het kabinet dat de onderkant van de arbeidsmarkt extra aandacht behoeft en zijn bereid om mee te denken aan een breed gedragen maatschappelijke oplossing en die oplossing nadrukkelijk niet te zoeken in de afbakening van het tarief. Tevens pleiten wij er voor om het onderzoek naar de mogelijkheden van de ondernemersovereenkomst dat het kabinet wil laten uitvoeren naar voren te halen en juist nu al te beginnen met het zoeken naar de integrale oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek.

Vervolg

In het najaar informeert het kabinet over de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. We zien uit naar het vervolgoverleg met veldpartijen, waarbij PZO aanwezig is.

X