Op 15 december 2021 was dan eindelijk de lang verwachte presentatie van het coalitieakkoord. De informateurs Remkes en Koolmees gaven aan dat er dringend behoefte is aan een missionair kabinet. De eerste stap daartoe is nu gezet met coalitieakkoord genaamd ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Voor zelfstandigen moet er helderheid komen. Maar of dat echt gaat lukken met wat er in dit akkoord is geschreven, betwijfelen we. Daar is veel meer voor nodig. In dit artikel informeren we je over de thema’s die zzp’ers aangaan.

Er moet helderheid voor zelfstandigen komen, een boodschap waar we ons helemaal in kunnen vinden. Hoe komt die helderheid er dan precies? Daarvoor heeft de coalitie een aantal richtlijnen opgesteld in het akkoord.

Wet DBA

Over de Wet DBA wordt geschreven dat echte zelfstandigen moeten worden ondersteund en ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan volgens de coalitie bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie.

De afgelopen jaren is inmiddels al met de beste bedoelingen gepoogd om een oplossing te vinden binnen de huidige kaders voor de Wet DBA, dat is niet gelukt. Men heeft het niet aangedurfd de problematiek met vernieuwende ideeën aan te vliegen. Die vernieuwende ideeën ontbreken ook in dit akkoord. Toch wordt er wel gesproken over de arbeidsmarkt van de toekomst. De echte oplossing ligt in een rigoureuze, gecombineerde en vernieuwde aanpak op sociale zekerheid, de fiscaliteit en het arbeidsrecht.

 

Toekomst van de arbeidsmarkt

Beschreven wordt dat het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies de leidraad vormen voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst er uit komt te zien.

De genoemde rapporten delen niet helemaal dezelfde denkwijze en de precieze plannen blijven daardoor vooralsnog vaag. Er staat dan ook weinig nieuws, maar dat biedt wel de mogelijkheid om nog het goede te doen. Daarover praten we graag mee met de sociale partners.

 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er komt, zoals al eerder is afgesproken in het Pensioenakkoord, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Die wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Hiermee houdt de coalitie rekening met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord.

PZO zit op dit moment in de begeleidingscommissie die erop toeziet dat het voorstel dat eerder is gedaan ook op die manier wordt uitgewerkt. Inmiddels blijkt dat de uitvoerbaarheid van het voorstel lastig is. Wij blijven de belangen van zelfstandigen in deze commissie naar voren brengen.

 

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Dat is fors lager dan voorheen is aangekondigd. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting, schrijft de coalitie in het akkoord.

Een opvallende keuze van de coalitie. Dit is een onderwerp dat valt onder de toekomst van de arbeidsmarkt, zoals de Commissie Borstlap ook heeft geschreven. Het kabinet doet met deze maatregel precies wat er niet gedaan moet worden, cherry picking. Een integrale benadering is de enige manier om de problematiek echt aan te pakken en voor verbetering te gaan zorgen. Als je al iets wilt gaan doen aan de zelfstandigenaftrek kun je deze beter ombouwen van een generieke faciliteit naar een meer gerichte faciliteit. Zo help je ondernemers om te investeren, innoveren en te groeien door mensen in dienst te nemen.

 

PZO gaat graag in gesprek

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de positie van de zelfstandigen in Nederland, ook na dit akkoord. We helpen de coalitie en de toekomstige bewindslieden graag om helderheid voor zelfstandigen te realiseren. Wij nemen de open uitnodiging van Sigrid Kaag dan ook graag aan om verder mee te denken over de beschreven ideeën.

X